Hvis du i dag driver en webshop, har du med garanti allerede fundet ud af, at det ikke er lige ud af landevejen. Det er faktisk ekstremt svært at drive en professionel webshop i dag. Efterhånden som der er kommet flere og flere shops til, betyder det også at konkurrencen er steget mere og mere igennem tiden. Det betyder at man kan blive presset på ting som eksempelvis pris, udvalg, kundeservice – og naturligvis også leveringstiderne.

Mange webshops har i dag udfordringer med at få leveringer ud til deres kunder hurtigt nok. Og hvis der glippes blot en enkelt dag ved indleveringen, kan man nogle steder opleve at varen ligger til afsendelse weekenden over, hvis man har valgt et fragtfirma der ikke kører i weekender og helligdage. Alt dette resulterer i en negativ oplevelse for kunden, og på trods af at det ikke direkte er din fejl og dit ansvar som webshop-indehaver, så vil din shop for evig og altid blive sat i forbindelse med en middelmådig fragtløsning. Derfor kan du også meget hurtigt forbedre din webshops omdømme – og kundefremgang – ved at sørge for at have styr på din fragt. Ét af de koncepter vi vil belyse i denne artikel, er DAO levering, hvor du får levering året rundt, så dine kunder venter så lidt som muligt.

DAO Levering – i grove træk

I grove træk handler hele DAOs koncept om at de udnytter deres eksisterende ruter, og på denne måde kan ramme et stort netværk af pakkeshops, uden at de behøver køre lange omveje. Det betyder at de kan levere en hurtig og effektiv fragt til deres kunder – uden at det behøver koste ekstra.

En af grundpillerne er eksempelvis at DAO har skabt en forretning på det der kaldes morgendistribution – altså hvor de kører ud med aviser, blade og magasiner. Derfor kører de typisk om natten – oftest mellem 02:00 og 08:00, hvilket betyder at dine kunder vil have deres pakker når de står op. Det giver en fed følelse som modtager, at vide at man ikke behøver besøge en pakkeshop når man er færdig med en stresset arbejdsdag. Er det ikke muligt at levere pakken forsvarligt, bliver den indleveret i den nærmeste pakkeshop – som der også er en hel del af hos DAO. Over 500 af slagsen, for at være helt præcis. Så alt i alt kan du regne med at din forsendelse er i gode hænder, hvis du vil DAO send pakke.

Kan fragt være værdiskabende?

Noget af det vi ofte bliver spurgt om her på siden er, om der er nogle nævneværdige fordele ved at vælge et ”dyrere” fragtfirma, kontra kun at benytte sig af det billigste. Her vil vi lige starte med at sige, at et dyrt fragtfirma ikke nødvendigvis er godt, på samme måde som et billigt fragtfirma heller ikke nødvendigvis er dårligt. Det handler alt sammen om hvilke behov man har til sin løsning, og derefter at finde det bedste match.

Når det så er sagt, så mener vi helt klart at fragt kan være værdiskabende for din forretning. For ikke nok med at du kan minimere spildtid med en effektiv fragtløsning, så kommer dine kunder også til at elske dig for det.

Hvis du allerede driver en webshop i dag, behøver vi næppe fortælle dig at det kan være svært at holde på kunderne. Og et af de absolut vigtigste parametre når vi snakker online handel, er helt klart leveringstiden. Derfor kan et hurtigt fragtfirma i sidste ende betyde forskellen mellem om kunderne handler hos dig igen, eller går et andet sted hen. Og det kan i sig selv være guld værd.